Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax säkrar tillgången till färskt dricksvatten

Kemikalier är en livsviktig del i tillverkningsprocessen för högkvalitativt dricks- och avloppsvatten. Wibax levererar produkter till bland annat kommunala avlopps- och reningsverk – ett samhällskritiskt uppdrag för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Säker leveranskedja

Varje dag, dygnet runt jobbar Wibax för att förse alla kunder runt om i Norden med produkter. I tankbilarna finns kemikalier som bland annat används för vattenrening, läkemedelsproduktion och förädling av cellulosa inom pappersmasseindustrin. Längs hela Sveriges kustremsa har Wibax egna lagerdepåer för alla produkter med en total kapacitet om 465 000 kubikmeter för flytande varor. Den totala kontrollen säkerställer en unik leveranskedja med hög kvalitet och leveranssäkerhet.
– Helhetslösningen som ser till hela kemikaliernas leveranskedja gör oss unika i branschen, säger Frank Ljungstedt, försäljningschef av bulkkemikalier på Wibax.

Produkter för vattenrening

En av Wibax många samhällsviktiga funktioner handlar om att leverera kemikalier för rening av dricks- och avloppsvatten. För det krävs en blandning av bulk- och specialkemikalier, bland annat ett flockningsmedel som gör att smuts och partiklar filtreras bort ur råvattnet. Därefter krävs också kemikalier som gör att vattnet håller rätt pH-värde för att hålla bakterier borta.
– Det handlar om små men viktiga tillsatser för att dricksvattnet ska hålla hög kvalitet, förklarar Urban Haugen, operativ chef för specialkemikalier.

Även för rening av avloppsvatten sker en liknande procedur, men något mer avancerad.

Avloppsvatten innehåller mycket mer syreförbrukande ämnen och partiklar än dricksvatten vilket ställer högre krav på rening.
– Bland annat behöver kemikalier tillsättas för att partiklar och smuts ska flockas och sedimenteras till restprodukter som gallerrens och slam. Det vatten som passerar dessa steg behöver genomgå bioreningssteg för att få tillräckligt rent avloppsvatten med avseende på syreförbrukande ämnen, säger Urban.

Samarbetar globalt

Trots ett oroligt världsläge just nu har Wibax inte haft någon störning i leveranskedjan av kemikalier. När pandemin bröt ut i Kina började man direkt undersöka backup-planer för den händelse att vissa av leveranserna skulle bli svåra att få tag i. Som tur är har det hittills inte inneburit några problem.
– En viktig del tror jag handlar om att sjötransporterna har bra krisplaner för olika scenarion och de kan snabbt aktivera beredskap för att fortsätta leverera. Dessutom har alla länder i Europa hittills hållit gränserna öppna för landtransporter av godstrafik vilket har varit helt avgörande, säger Frank.

Då och då händer det att vissa kemikalier blir bristvara i världen. Ett år var det myrsyra som är en viktig del inom fiskeindustrin, och förra året rådde brist på flockningskemikalien aluminiumsulfat.
– Det är inget ovanligt att världsläget påverkar tillgången till vissa råvaror och det är ett scenario vi är vana att arbeta med. Tack vare att vi samarbetar med flera olika leverantörer över hela världen kan vi snabbt få fram alternativa lösningar om behovet uppstår, säger Frank.