Sök

Wibax Code of conduct

moln

Wibax Code of conduct

Wibax skapar hållbar kemi och energi. Med egna lastbilar, chaufförer och terminaler tar vi ett helhetsansvar från inköp till transport och produktimplementation hos våra kunder.  

Wibax vision är att vi för alla intressenter ska uppfattas som det självklara valet bland befintliga kemikalieleverantörer. Kunskap, kvalitet, säkerhet och miljö ska prägla Wibax verksamhet. Wibax uppförandekod är en del av vårt ansvarstagande för en hållbar utveckling. Målgruppen är vår egen verksamhet såväl som våra leverantörer och kunder. Wibax uppförandekod är tillgänglig för alla anställda och ingår i introduktionsprogrammet för nyanställda.

Wibax åtar sig att bedriva affärsverksamhet i enlighet med gällande lagar och regler, både i Sverige och globalt. Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt sociala och miljömässiga arbete genom hela värdekedjan. Våra leverantörer och kunder förväntas följa gällande lagar i de länder där de är verksamma. Wibax tillämpar FN:s Global Compacts grundläggande principer inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, affärsetik och bekämpning av korruption. Vi förväntar oss att alla leverantörer som Wibax anlitar följer denna uppförandekod och ställer sig bakom dessa 10 principer. Vidare skall dessa krav, inom ramen för våra leverantörers inflytande, även tillämpas på underleverantörer och underentreprenörer.
Wibax ska regelbundet utföra leverantörsbedömningar och vi förbehåller oss rätten att utföra granskningar/revisioner på plats hos leverantören för att bedöma efterlevnaden av denna kod.

Wibax och våra affärspartners följer Global Compacts principer enligt nedan:

Hälsa, säkerhet och arbetsmiljö

Wibax och våra affärspartners värnar om att anställda och övriga som vistas i våra och leverantörernas lokaler ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi ska vidta lämpliga åtgärder för att förebygga arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Vi är observanta på vår arbetsmiljö och rapporterar omedelbart om riskfyllda situationer uppstår. Arbetsvillkor, arbetstider och lön för minderåriga med rätt att utföra visst arbete ska vara ändamålsenliga med hänsyn till ålder. Det ska föreligga en hälsosam balans mellan arbete och fritid för alla anställda. Arbete som utförs av oss eller av våra leverantörer skall ske utan påverkan av alkohol eller droger.

WIBAX uppförandekod antagen 2018-09-24
Ledningen på WIBAX AB
Koncern VD: Jonas Wiklund