Sök

REACH

moln

Vi följer kemikalielagstiftningen

Enligt den europeiska förordningen (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) som trädde i kraft 16 december 2008, innebär ett av kraven att tillverkare och importörer har skyldighet att registrera kemiska ämnen som de tillverkar eller importerar i mängder som överstiger 1 ton/år.

Wibax har följt utvecklingen av den nya kemikalielagstiftningen noggrant och tidigt utrett hur man berörs som importör, distributör och tillverkare av kemikalier. Vi inser att vår roll för kunskapsutbyte mellan kunder och leverantörer är en viktig del för att efterfölja förordningen.